OGÓLNE ZASADY PROMOCJI NA KOLEJNY SEMESTR

 1. Warunki promocji na kolejny semestr są określone Zarządzeniem Dziekana, wydanym przed rozpoczęciem semestru, które są przesłane mailowo dla wszystkich studentów Uczelni.
 2. Studenci spełniający warunki promocji są automatycznie przypisywani na kolejny semestr i nie muszą składać podania. Podanie jest konieczne tylko w przypadku deklaracji dodatkowych przedmiotów realizowanych w trybie ITN niezależnie od obowiązującego programu studiów.
 3. Studenci, którzy nie dostali promocji na kolejny semestr muszą zadeklarować przedmioty do powtarzania, które będą realizować w tym semestrze.
 4. Studenci, którzy mają niezaliczone przedmioty z różnych semestrów, muszą w pierwszej kolejności zrealizować przedmioty z semestrów niższych.
 5. Studenci niepromowani, którzy nie złożyli deklaracji w terminie określonym w Zarządzeniu Dziekana, zostaną skreśleni z listy studentów na koniec semestru.

ZASADY DEKLARACJI PRZEDMIOTÓW TRYBIE ITN

 1. Przy składaniu podania należy wyraźnie zaznaczyć czy wniosek dotyczy tylko trybu „ITN”, w którym student realizuje tylko niezaliczone przedmioty czy powtarza przedmioty w trybie ITN, niezależnie od obowiązującego programu nauczania.
 2. Przedmioty muszą być powtarzane w formie studiów studenta, tzn. student studiów stacjonarnych musi je powtarzać w formie stacjonarnej, natomiast niestacjonarnych, w formie niestacjonarnej.
 3. Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych istnieje możliwość powtarzania części przedmiotów w formie internetowej, o ile nie przekraczają one 50% liczby wszystkich przedmiotów do powtarzania.
 4. Studenci studiów internetowych, powtarzają przedmioty tylko w formie internetowej.
 5. W programie ramowym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przedmioty są przypisane do odpowiednich semestrów (tzn. przedmiot realizowany w semestrze zimowym nie jest realizowany w semestrze letnim). W systemie dostępny jest link do wykazu wszystkich przedmiotów realizowanych w poszczególnych formach studiów w najbliższym semestrze.
 6. W przypadku formy internetowej, większość przedmiotów realizowana jest co semestr.
 7. Studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia z przedmiotu, a nie mają zdanego egzaminu, wnioskują o ITN z części wykładowej tego przedmiotu, który uprawnia do uczęszczania na wykłady, konsultacji z wykładowcą oraz dwukrotnego podejścia do egzaminu (w sesji podstawowej i poprawkowej). Bez powtórzenia części wykładowej nie ma możliwości zapisania się na sam egzamin.
 8. ITN z części wykładowej należy realizować w podstawowej formie studiów. Uczęszczanie na zajęcia ITN z części wykładowej w formie internetowej możliwe jest tylko wtedy, gdy dany przedmiot nie będzie realizowany w najbliższym semestrze w formie studiów studenta.
 9. Studenci, którzy nie złożyli pracy dyplomowej w terminie, muszą wnioskować o ITN z ostatniego przedmiotu „Projekt” lub „Seminarium”. Do takiego podania musi zostać dołączona zgoda promotora z określeniem stopnia zaawansowania pracy dyplomowej (druk dostępny na stronie http://www.pja.edu.pl/dziekanat/podania-druki).
 10. Wszystkie części przedmiotów „Projekt” oraz „Seminarium” mogą być realizowane w dowolnym semestrze nawet, jeśli programowo w danym semestrze nie występuje. Student zapisany na ITN z takiego przedmiotu powinien skontaktować się z promotorem i ustalić formę jego realizacji.

POWTARZANIE LEKTORATÓW

 1. Lektoraty z języka obcego nie są przypisane do semestru, np. w semestrze letnim można realizować „Język angielski 1” mimo, iż programowo taki przedmiot nie występuje. Studenci ITN zostaną dołączeni do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.
 2. Lektorat języka obcego musi być realizowany w podstawowej formie studiów studenta. Realizowanie ITN z lektoratu w trybie internetowym dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych możliwe jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Studium Języków Obcych.

OPŁATY ZA ITN

 1. Opłata za realizowanie przedmiotów w trybie ITN jest rozkładana na dwie raty. Można wnioskować w podaniu o rozłożenie opłaty na większą liczbę rat (maksymalnie 5).
 2. W momencie złożenia podania o ITN należy dokonać opłaty pierwszej raty. Wynika to z faktu, iż w PJATK dokonujemy opłat w miesiącach wrzesień-styczeń oraz luty-czerwiec. Pierwsza rata wymagana jest jeszcze przed rozpoczęciem semestru, a więc brak wpłaty spowoduje powstanie nieuregulowanej należności w momencie pozytywnego rozpatrzenia podania. Jeśli podanie zostanie rozpatrzone negatywnie lub zostanie zaproponowany inny zestaw przedmiotów, ewentualna nadpłata może zostać zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych opłat.